ועדות ופורומים

רשימת פורומים, ועדות ושולחנות - בראשות ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות-הקרן לטיפול בחסויים

 • פורום מנכ"ל - מתכנס פעם בשבועיים .כולל את מנהלי תחומים ומנהלי מחוזות במרכז.

 • ועדת מימוש נכסי חסויים - ועדה המאשרת את הצורך הטיפולי לכניסה לתהליך מכירת נדל"ן בבעלות חסויים.

 • ועדת אבטחת מידע-עוסקת בכל הקשור לאבטחת מאגרי מידע של התאגיד ושל מקבלי השירות.

 • שולחן כספים עוסק במעקב כספים בכל הקשור לכספי מקבלי השירות.

 • שולחן פקיעת סמכות –עוסק במעקב ובקרה אחר הנוהל והפרוטוקול המקצועי בפקיעת הסמכות של המרכז בטיפול בחסויים ,בעיקר מחמת פטירה.

 • שולחן תקשורת ולוגיסטיקה –עוסק בדיון, החלטות, מעקב ופיקוח בנושאים של תקשורת ולוגיסטיקה.

 • שולחן משותף עם האפוטרופוס הכללי – עוסק בתיאום ודיון בסוגיות עקרוניות ושוטפות. מתכנס במשרדו ובראשותו של האפוטרופוס הכללי, וכולל את, סגנית האפוטרופוס הכללי, מפקחת ראשית על האפוטרופסות במשרד המשפטים, מנכ"ל המרכז, מנהלת תחום מינהל ומשאבים ומנהלת תחום שירות.

 •  שולחן משותף עם משרד  הרווחה והשירותים החברתיים – עוסק בתיאום ודיון בסוגיות עקרוניות ושוטפות. כולל את היועצת   המשפטית למשרד הרווחה, סגנית היועצת המשפטית, מנהלת שירות רווחת הפרט והמשפחה, מנהלת השירות לזקן, מנהלת סדרי דין, מנכ"ל המרכז ובעלי תפקידים בכירים מפורום מנכ"ל.

 • שולחנות משותפים עם שירותי הרווחה ברשויות המקומיות – מתקיים בעיקר ברשויות הגדולות. עוסק בתיאום ודיון בסוגיות משותפות. כולל את  מנכ"ל המרכז בהתאם לצורך, מנהל המחוז ומנהל שירותי הרווחה ברשות המקומית.

 • ישיבות מועצת הנאמנים - מועצת הנאמנים מתכנסת פעם ב- 3-4 שבועות  בראשות מר ארנון מנטבר, יו"ר המרכז, חברי מועצת הנאמנים ובהשתתפות ד"ר זאב פרידמן, מנכ"ל המרכז.

 •  ועדת השקעות - קביעת אופן השקעת כספי הזכאים מקבלי הגמלה ומעקב אחר השקעות כספי חסויים, אצל ועדת ההשקעות של האפוטרופוס הכללי.

 • ועדת ביקורת - ועדה המלווה את עבודת הביקורת בקרן מול מבקר הפנים.

 •  ועדת ביטוחים - עוסקת בליווי ומעקב של תחום מדיניות הביטוח, שירות ומנהלת תחום מינהל ומשאבים.

 •  ועדת משאבי אנוש  - עוסקת בגיבוש ובהתוויית מדיניות משאבי האנוש במרכז.

 • ועדת טכנולוגיה תומכת ומיחשוב (IT )- עוסקת בנושא הפיתוח והתאמת טכנולוגיות תומכות בתחום המחשוב.

 • ועדה  משפטית - עוסקת בנושא קביעת מדיניות, מעקב ופיקוח, אחר הפעילות המשפטית במרכז.

 • ועדת חריגים - עוסקת בדיון ובהחלטה ,ביחס לחסויים ומקבלי גמלה חריגים, שקיים צורך חריג ומיוחד, להשתחרר ממינוי או להגביל מינוי או לסרב לקבלת מינוי. כמו כן, באישור מתכונת ביקורים של נציגים ,באופן חריג..

 •  ועדת תמחור סל שירותים – עוסקת בתמחור עלויות של סלי שירותים, למקבלי שירות.

 • ועדה רפואית- עוסקת בגיבוש מתכונת לתחומי אחריות וסמכות, ככל שנדרש להתערב בפרוצדורות רפואיות, ביחס לחסויים.

 • ועדת נכסים- עוסקת בגיבוש מדיניות, פיקוח ומעקב בטיפול בנכסי החסויים.

 • ועדת שביעות רצון- עוסקת בגיבוש תוכנית, לבדיקת שביעות רצון של לקוחות המרכז, הישירים והעקיפים.

 • ועדת שירות לאומי – עוסקת בתאום פיקוח ובקרה, אחר פעילות מתנדבי השירות הלאומי במחוזות.