קשרים ושיתופי פעולה

  • שולחן משותף עם האפוטרופוס הכללי - בהשתתפות סגנית האפוטרופוס הכללי, מפקחת ראשית על האפוטרופסות במשרד המשפטים, מנכ"ל המרכז וחברי פורום מנכ"ל עוסק בתיאום בסוגיות עקרוניות ושוטפות.
  • שולחן משותף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים - בהשתתפות היועצת המשפטית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, סגנית היועצת המשפטית של המשרד, מנהלת שירות רווחת הפרט והמשפחה במשרד, מנהלת השירות לזקן במשרד, מנהלת סדרי דין במשרד, מנכ"ל המרכז וחברי פורום מנכ"ל : עוסק בתיאום בסוגיות עקרוניות ושוטפות.
  • שולחנות משותפים עם שירותי הרווחה ברשויות המקומיות - בהשתתפות מנכ"ל המרכז, מנהל הסניף ומנהל שירותי הרווחה ברשות המקומית: עוסקים בתיאום בסוגיות משותפות.
  • שיתוף פעולה אסטרטגי עם האגודה להתנדבות בעם לשילוב בנות השירות במערך השטח של המרכז.