דוח מבקר המדינה לשנת 2014

 

מבקר המדינה: המרכז הישראלי לאפוטרופסות תיקן הליקויים מדו"ח מבקר המדינה הקודם ופעל לקביעת כללים ונהלים בנושא הטיפול בחסויים

דו"ח מעקב של מבקר המדינה (64 ג'), מאי 2014,

על המרכז הישראלי לאפוטרופסות – הקרן לטיפול בחסויים

המרכז הישראלי לאפוטרופסות – הקרן לטיפול בחסויים, תאגיד האפוטרופסות הגדול והוותיק במדינה, שהוקם בשנת 1977, הינו היחיד מבין תאגידי האפוטרופסות המבוקר על-ידי מבקר המדינה, בנוסף לביקורת שוטפת ותמידית של האפוטרופוס הכללי, שבמשרד המשפטים וביקורות שוטפות של מבקר הפנים של המרכז.

בדו"ח ביקורת של מבקר המדינה, שבוצעה בחודשים מאי 2009 עד פברואר 2010, נתגלו ליקויים מסוימים בטיפול בחסויים ובזכאים לגמלה. המרכז הישראלי לאפוטרופסות – הקרן לטיפול בחסויים, הגיב לדו"ח דאז, כי הביקורת בוצעה ארבעה חודשים בלבד לאחר כניסתה של הנהלה ומועצת נאמנים חדשים לקרן ובחירת מנכ"ל חדש, ולפיכך לא ניתנה דעתו של המבקר לרפורמה, לשינויים ולהתחדשות העוברים על המרכז, שינויים הדורשים זמן לביצועם והטמעתם בפעילות המרכז. הנהלת המרכז הישראלי לאפוטרופסות התחייבה להמשיך ביישום תוכנית ההתחדשות, תוך מתן דגש לשקיפות, לשותפות ולשירות מיטבי לחסויים, בחמלה, באהבת האדם ובמימוש צדק חברתי.

שלוש שנים אחרי, בדו"ח מעקב שפרסם לאחרונה מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, נמצא בביקורת המעקב (שבוצעה בחודשים יוני- אוגוסט 2013), כי מרבית הליקויים עליהם הצביע המבקר בדו"ח הקודם שלו, תוקנו.

"ממועד פרסומו של דו"ח הביקורת הקודמת ובעקבות הליקויים שהצביע עליהם, פעלה הקרן לקבוע כללים ונהלים בתחומים הנוגעים לטיפול בחסויים, בהם מינוי נציגים לחסויים שלא מונה להם נציג וקביעת תדירות הביקורים ומשך הזמן המזערי לביקור; הטמעת החובה לרכזי הטיפול להכין תוכנית טיפול ותוכנית כלכלית לחסויים והכנת פרוטוקול עבודה לרכז הטיפול, המפרט את תחומי אחריותו ותפקידיו של רכז הטיפול. ממצאי הביקורת בדו"ח זה מעידים גם על פעולה של האפוטרופוס הכללי בעקבות הביקורת הקודמת להבאתו לאישור של הסדר שכר הטרחה המעודכן ומינוי ועדה שתבחן את המצב המשפטי שבו פועלת הקרן עם פטירתו של חסוי".

(דו"ח שנתי 64 ג' לשנת 2013, פרק ב' (משרדי ממשלה) עמוד 1168)

עיקרי ממצאי דו"ח המעקב:

  • רכזי טיפול בקרן: הקרן פעלה לאייש את תקן רכזי הטיפול במלואו ואף הגדילה את מספר המשרות בתקן, כך שכל רכז טיפול אחראי בממוצע לטיפול ב-144 חסויים וזכאים לגמלה.

רכזי הטיפול אחראים לטפל בחסוי או בזכאי לגמלה ולקשר בינו לבין משפחתו ובינו לבין גורמי טיפול נוספים, גופים ממשלתיים ובתי משפט.

  • פעולות הקרן בהתאם לסל הטיפול: מינוי נציג לכל חסוי ופיקוח על עבודת הנציגים: מאז הביקורת הקודמת פעלה הקרן למנות נציגים לחסויים שלא מונה להם נציג.
  • תכנון הטיפול בחסויים: ביקורת המעקב העלתה כי הקרן גיבשה "פרוטוקול עבודה של רכז טיפול" ובו פורטו תפקידיו של רכז הטיפול, אשר נכנס לתוקפו בינואר 2012.
  • חסויים חסרי אמצעים: ביקורת המעקב העלתה כי צוות לבדיקת סוגיית מינוי אפוטרופוסים לחסויים חסרי אמצעים, שתפקידו היה להמליץ על מקורות למימון עלויות הטיפול בהם סיים את עבודתו והגיש את המלצותיו בפברואר 2012 לשר המשפטים דאז, יעקב נאמן.

אולם, למרות התראות ופניות של הקרן, נמצא כי למרות שיש הסכמה על עצם הצורך להעניק מימון ציבורי להוצאות הטיפול בחסויים חסרי אמצעים, לא יושמו המלצותיו, בשל מחלוקת שנתגלעה בין משרדי הממשלה, בנוגע לזהות הגורם שיישא במימון העלות.

  • מינוי הקרן למקבלת גמלה: נמצא כי הממשלה לא נקטה צעדים ליישום המלצות צוות השולחן העגול, שמונה בעקבות דו"ח הביקורת הקודם, לבחינת ההסדר החוקי הקיים בדבר תפקידיו וסמכויותיו של תאגיד האפוטרופסות, בהקשר לזכאים מקבלי הגמלה.
  • הטיפול בעיזבונות חסויים וזכאי גמלה שנפטרו: יש מצבים שבהם נותרים בהחזקתה של הקרן, במשך תקופה ארוכה, סכומי כסף גבוהים ונכסי מקרקעין וחפצי ערך הדורשים שמירה וטיפול. במצבים מסוימים מתארך הטיפול המשפטי בהוצאת צווי ירושה או צווי קיום צוואה, ועל כן, בפועל הקרן ממשיכה להחזיק בנכסים, בלי שתוגמלה עבור פעולותיה.

"החסויים והזכאים לגמלה, בהם מטפל המרכז הישראלי לאפוטרופסות, הם מן הקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית. ממצאי הדו"ח מלמדים על התמשכותם של דיונים בין משרדיים בנושאים שהועלו בו ועל אי מימוש המלצותיהם של ועדות וצוותי עבודה מקצועיים. במצב דברים זה נדרשת פעולה נמרצת ונחושה של מקבלי ההחלטות הבכירים במשרדים הרלוונטיים. תיקון הליקויים שנמצאו במעקב זה יסייע בחיזוק התשתית למתן שירות אפוטרופסות ראוי ולהגנה על זכות היסוד של החסויים והזכאים לגמלה להתקיים בכבוד".

(דו"ח שנתי 64 ג' לשנת 2013, פרק ב' (משרדי ממשלה) עמוד 1168)

המרכז הישראלי לאפוטרופסות – הקרן לטיפול בחסויים מקדם בברכה את דו"ח המעקב של מבקר המדינה, גאה במהפכה ובהתחדשות שחלו במרכז, שהינו כיום תאגיד האפוטרופסות הגדול והוותיק במדינה, ובתיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו"ח הקודם ומתחייבת להמשיך לפעול בשקיפות, בשותפות ובתודעת שירות, למען ולטובת מקבלי השירות – החסויים והזכאים מקבלי הגמלה.