יעדי מחוז חיפה והצפון​

שירות מיטבי לכולם:

שמירה על מצבת מקבלי השירות והגדלה, תוך העמקת הקשר האישי והטיפול עם מקבלי השירות והגורמים המטפלים בקהילה. מתן דגש על מינוי נציג- מבקר לכל מקבל שירות, הגדלת מספר הביקורים של רכזים אצל מקבלי השירות  והרחבת שיווק השירותים מול סוכנויות ושירותים רבים ומגוונים, תוך פיתוח מודעות לצרכים המיוחדים של האנשים שאנו משמשים להם כאפוטרופוסים ולמתן מענים הולמים עבורם.  
 

קליטה וייצוב מערך כח האדם 

קליטת רכזים חדשים ושילובם בצוות ,מחייב היערכות מיוחדת. על מנת שלא לפגוע בדרישות של טיב ותפוקה בעבודה ,תידרש הפניית משאבים לטובת הדרכת הצוות החדש ע"י הצוות הוותיק. במקביל להנגשת השירות, תינתן תשומת לב לטיפוח הצוות החדש ושילובו במערך השירות.
 

העשרה מקצועית

יתקיימו שני ערוצי פעולה מקבילים ומשלימים :
מענה לצרכים הנוגעים מאופן ההתמודדות עם מצבי משבר ולחץ – באמצעות קניית שירותים מקצועיים מתקציב ההון האנושי שהועמד לרשות המחוז.

העשרה מקצועית – באמצעות השתלמויות, ימי עיון והזמנת מרצים מתחומי העבודה הסוציאלית, המשפט, הרפואה ואחרים.


שולחנות עבודה 

הידוק קשרי העבודה המקצועיים, שיווק ומינוף פעולות מקצועיות מחייב הקמת שולחנות עבודה משותפים עם גורמים משיקים לעבודת המרכז, בהם משרד הבריאות, לשכות הרווחה ברשויות המקומיות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האפוטרופוס הכללי ועוד.

הרעיון הוא להקים צוותי עבודה קבועים שיתכנסו מעת לעת אשר יעסקו בפתוח דפוסי עבודה מוסכמים בין מקצועיים ובין השירותים השונים.


למידע נוסף:

  

פרטי התקשרות: 

רח' החלוץ 41 ת.ד 5544 חיפה, 31054
טלפון: 04-8640990
פקס: 04-8671958​ 

​haifa@apotropus.org