ועדות ופורומים במרכז הישראלי לאפוטרופסות

פורומים וועדות בראשות מועצת הנאמנים :

 

ישיבות מועצת הנאמנים - מועצת הנאמנים מתכנסת אחת לחודש  .

 

• ועדת השקעות - קביעת אופן השקעת כספי הזכאים מקבלי הגמלה ומעקב אחר השקעות כספי
  מקבלי השירות במינוי אפוטרופסות, אצל ועדת ההשקעות של האפוטרופוס הכללי.

 

• ועדת ביקורת - עוסקת בתכנית עבודה לביקורת, בדיון ובהחלטות בדוחות ביקורת הפנים.

 

• ועדת משאבי אנוש  - עוסקת בגיבוש ובהתוויית מדיניות משאבי האנוש במרכז.

 

• ועדה  משפטית - עוסקת בנושא קביעת מדיניות, מעקב ופיקוח, אחר הפעילות המשפטית במרכז.

 

• ועדת חריגים - עוסקת בדיון ובהחלטה ,ביחס למקבלי שירות במינוי אפוטרופסות ומקבלי גמלה
  חריגים, שקיים צורך חריג ומיוחד, להשתחרר ממינוי או להגביל מינוי או לסרב לקבלת מינוי. כמו כן,
  באישור מתכונת ביקורים של נציגים ,באופן חריג.

 

• ועדה רפואית- עוסקת בגיבוש מתכונת לתחומי אחריות וסמכות, ככל שנדרש להתערב בפרוצדורות
  רפואיות, ביחס למקבלי שירות במינוי אפוטרופסות..

 

• ועדת שיפור השירות- עוסקת בגיבוש תוכנית, לבדיקת שביעות רצון ומשוב השירות של לקוחות
  המרכז, הישירים והעקיפים.

 

פורומים, ועדות ושולחנות - בראשות מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות
 

• פורום מנכ"ל - כולל את מנהלי התחומים ומנהלי מחוזות במרכז.
 

• מטה הנהלה- עוסק בתיאום עבודת המטה ובנושאים שוטפים.

 

• ועדת מימוש נכסימקבלי השירות - ועדה המאשרת את הצורך הטיפולי לכניסה לתהליך מכירת נדל"ן
  בבעלות מקבלי השירות.

 

• שולחן פקיעת סמכות –עוסק במעקב ובקרה אחר הנוהל והפרוטוקול המקצועי בפקיעת הסמכות של
  המרכז בטיפול במקבלי השירות ,בעיקר מחמת פטירה.

 

• שולחן משותף עם האפוטרופוס הכללי – עוסק בתיאום ודיון בסוגיות עקרוניות ושוטפות. מתכנס
  במשרדו ובראשותו של האפוטרופוס הכללי שולחן משותף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  – עוסק בתיאום ודיון בסוגיות עקרוניות ושוטפות. 
 

• שולחנות משותפים עם שירותי הרווחה ברשויות המקומיות – מתקיים בעיקר ברשויות הגדולות. עוסק
  בתיאום ודיון בסוגיות משותפות. 


• פורום סטטוס פרויקט המיחשוב ERP  - עוסק במעקב וסטטוס התקדמות הפרויקט.