שאלות ותשובות - בענייני אפוטרופסות

 • שאלה: מי רשאי להגיש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס ?

תשובה: בן זוגו של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס, או קרובו ; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו (היועץ המשפטי במשרד הרווחה). כל אדם רשאי ליזום פנייה אל שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ולבקש מהם לבחון הצורך בהגשת בקשה מטעמם למינוי אפוטרופוס לאדם

 

 • שאלה: באיזה בית משפט אפשר להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס ?

תשובה: בית המשפט לענייני משפחה, בתחום השיפוט בו מתגורר האדם שנדרש לאפוטרופוס.
  

 • שאלה: למי בית משפט ממנה אפוטרופוס ?

תשובה: לכל אדם שקיים חשש ללקות בכושר השיפוט שלו ולהתנהלותו, שאינו מסוגל לדאוג לכל צרכיו, בין אם מדובר בקטין (אשר הוריו נפטרו או אינם מסוגלים לשמש אפוטרופוסים טבעיים שלו) ובין אם בבגיר (שאינו יכול באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניו, כולם או חלקם). כמו כן ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שאין אפשרות לזהותו ונדרש לבצע בו הליך רפואי כזה או אחר, לפסולי דין ולעוברים.
בית המשפט ימנה לאדם אפוטרופוס לאחר שהתרשם כי הוא אינו יכול לנהל ענייניו בכוחות עצמו וזאת בהסתמך על חוות דעת רפואית ותסקיר של עובד סוציאלי לחוק, ובתנאי שהאדם לא ערך "ייפוי כח מתמשך" בו הסמיך אדם אחר לטפל בענייניו בעת שיאבד יכולתו לטפל בענייניו באופן עצמאי.
 

 • שאלה: אילו מסמכים יש להגיש בבקשת מינוי אפוטרופוס ?

תשובה: במקרים בהם יוזם הבקשה הנו קרוב לאדם - על הבקשה להיות נתמכת בתצהיר, תעודות רפואיות על מצבו הנפשי או הרפואי של האדם שזקוק לאפוטרופוס וכתבי הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, ילדים). לבקשה המוגשת ע"י היועץ המשפטי לממשלה תצורף יצורף גם תסקיר של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין.

 

 • שאלה: את מי בית המשפט יכול למנות כאפוטרופוס ?

תשובה: כל אדם - בן משפחה קרוב, או אחר. במידה ומדובר באדם ערירי או בבני משפחה המתקשים להסכים מי מהם יתמנה אפוטרופוס או נמצאים בסכסוך כזה או אחר, ימנה בית המשפט תאגיד אפוטרופסות מקצועי כדוגמת המרכז הישראלי לאפוטרופסות, שהינו התאגיד הגדול והוותיק בישראל אשר הוקם לצורך זה על ידי האפוטרופוס הכללי. 
 

 • מה היתרון במינוי אפוטרופוס על פני יפוי כח מתמשך ?

תשובה: השרות שמקבל אדם שמונה לו אפוטרופוס מגביר את מידת האחריות השמירה עליו מפני ניצול ועושק. זאת בתנאי שהאפוטרופוס שימונה הוא אמין ובעל מיומנויות לעשות זאת.

אפוטרופוס מקצועי בדרך כלל מיומן יותר במיצוי הזכויות ושמירה על האדם. על מיופה כח אין פיקוח

 

 • שאלה: האם בית המשפט יכול למנות כאפוטרופוס מי שמתגורר בחו"ל ?

תשובה: בית המשפט לא ימנה תושב חוץ או אדם המתגורר דרך קבע מחוץ לישראל אשר לא יכול להיות זמין לאדם לו מונה אפוטרופוס ולכן לא יכול לדאוג לצרכיו האישיים, הבריאותיים והרכושיים.
 

 • שאלה: מה תפקידו של האפוטרופוס ?

תשובה: אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט לקטין - אחראי לדאוג לצרכיו, חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ועבודתו, שמירת נכסים, ניהולם ופיתוחם, קביעת מקום המגורים וייצוגו, כל עוד לא הגביל בית המשפט את תפקיד האפוטרופוס. אפוטרופוס לקטין יכול להינתן בנוסף לסמכויות של הוריו, או סמכויות בלעדיות כלומר, לאפוטרופוס בלבד.

אפוטרופוס על אדם בגיר - אחראי לדאוג לכל צרכיו וענייניו של האדם שעליו מונה, ולייצגו בכל ההליכים המתנהלים בעניינו וזאת בדרך שכל אדם היה מתנהל, תוך שמירה על זכויותיו, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם ולייצגו בכל הליך ופעולה משפטית, והכל מתוך ראיית טובת האדם שעליו מונה כאפוטרופוס.

על האפוטרופוס למלא תפקידו במסירות ונאמנות, תוך שמירה על כבוד האדם, כיבוד רצונו, שמיעתו והתחשבות בדעתו, ככל שהוא יכול להביע עמדה ושיתופו בהחלטות ככל הניתן.

 

 • שאלה: אילו תאגידי אפוטרופסות מקצועיים יכולים להתמנות על אדם שאין לו קרוב שיכול להתמנות לתפקיד ?

תשובה: תאגיד אפוטרופסות אשר קיבל הסמכה לכך על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באישור משרד הרווחה, לאחר שעמד באמות מידה מחמירות אשר נקבעו על ידי משרדי המשפטים והרווחה, כדוגמת המרכז הישראלי לאפוטרופסות.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועל תחת פיקוח האפוטרופוס הכללי, בשיתוף פעולה עם גורמי הטיפול, ופעילותיו מבוקרות גם על-ידי משרד הרווחה, בתי המשפט ומשרד מבקר המדינה.

 

 • שאלה: באילו מקרים ימנה בית המשפט תאגיד אפוטרופסות מקצועי על אדם שאין לו קרוב שיכול להתמנות לתפקיד?

תשובה: תאגיד אפוטרופוסות מקצועי ימונה לאדם שאין לו קרוב אשר יכול או מוכן לשמש אפוטרופוס שלו או שאינו מתאים לתפקיד מכל סיבה שהיא (למשל: נמצא בניגוד עניינים עם ענייניו של האדם; מתגורר מחוץ לישראל וכיו"ב). 

 

 • שאלה: אילו סוגי אפוטרופסות קיימים ?

תשובה: בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לכלל ענייני האדם או להגבילם לעניינים מסוימים, כדלקמן:

אפוטרופסות לעניינים אישיים- עוסקת ברווחתו, שלומו, ובריאותו של האדם לו ממונה אפוטרופוס.

אפוטרופוסות לעניינים רפואיים - עוסקת בבריאותו של האדם לו ממונה אפוטרופוס, לרבות לצורך קבלת החלטות בעניינים רפואיים הנוגעים לו.

אפוטרופוסות לענייני רכוש -  עוסקת באחזקה, ניהול ושמירה על נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס, ובכלל כך מיצוי זכויותיו הכספיות של האדם, למשל, בדרך של התגוננות מפני תביעות או הגשת תביעות למיצוי זכויותיו.

בנוסף, בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לעניין ספציפי בלבד ולהותיר בידי האדם את האפשרות לנהל את יתר ענייניו ללא מעורבותו של האפוטרופוס.

 
                                                  עמוד 2 
 
למידע נוסף על:  

סוגי אפוטרופסות - מידע מפורט על סוגי האפוטרופסות.  

מימון פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות - מידע מפורט על מימון הפעילות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות  

תפקיד האפוטרופוס הציבורי - מידע מפורט על תפקידו של האפוטרופוס הציבורי  


שקיפות פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות- מידע מפורט על תהליכי הבקרה על פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות