מקבלי השירות במרכז הישראלי לאפוטרופסות

מינוי אפוטרופסות - מינוי מבית משפט לשמש אפוטרופוס של אדם באופן קבוע, לפרק זמן קצוב או  לפעולה מוגדרת.


על פי סעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס למי שנמצאים במצבים שלהלן:

 

 • קטין ששני הוריו נפטרו, או אינם יכולים או מסוגלים לדאוג ולטפל בכל צרכיו והאפוטרופסות שלהם על הקטין נשללה מהם, או שאינם מסוגלים למלא את חובותיהם לפי חוק, או נמנעים מכך. 

 

 • קטין, שאחד מהוריו נפטר, או הוגבלה האפוטרופסות של אחד מהוריו (סעיפים 28 ו-29 לחוק)

 

 • אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו דרך קבע או באופן ארעי, ואין מי שמוסמך, או מוכן, לדאוג לו ולצרכיו. 

 

 • אדם שאין אפשרות לזהותו 

 

 • עובָּר בנוסף ממנה בית המשפט לענייני משפחה אפוטרופוסים למבוגרים, מוגבלים, וקשישים, שאינם מסוגלים לנהל את ענייני היומיום ולדאוג לעצמם (משק בית, כספים וכו'), ולעיתים עלולים ליפול קורבן לניצול כלכלי, נפשי ופיזי.

 

 • חולים במחלות פיזיות או נפשיות, השוהים בקהילה או במוסדות ואינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם ולהיות אחראים על גופם ורכושם. 

 

 • קשישים המתקשים לתפקד, שאינם זוכים להגנה ולמימוש זכויותיהם וכתוצאה מכך נמנע מהם טיפול נאות העשוי להעניק להם איכות חיים. 

 

 • קשישים תשושי נפש. 

 

 • קטינים שאינם יכולים לייצג עצמם, לדאוג לצרכיהם ולשמור על רכושם. מינוי כאפוטרופוס יכול להיות כאפוטרופוס לגוף ולרכוש, לגוף בלבד, לרכוש בלבד או לתחום מוגבל. המינוי יכול להיות לפרק זמן מוגבל (מינוי זמני) או לצמיתות (מינוי קבוע).

 

 • כאפוטרופוס מטפל המרכז, בין השאר, בניהול חשבונותיהם של מקבלי השירות, כינוס נכסיהם בעת הצורך, שמירת זכויותיהם והכנסותיהם, השקעת כספם במסגרת החוק והתקנות ובסידורי אשפוזם בעת הצורך.


המרכז הישראלי לאפוטרופסות גם מקבל :

 • מינוי קבלת גמלה של זכאי הביטוח הלאומי - מינוי שנעשה ע"י פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי, במסגרתו מתמנה המרכז לניהול כספי גמלת הביטוח לאומי, למען ולרווחת הזכאי.

 

 • קיימים מקבלי קצבה מטעם הביטוח הלאומי, אשר אינם מסוגלים לנהל בעצמם את הכנסתם מהקצבה. בהמלצת עובד רווחה מוסמך, מתמנה לו אפוטרופוס, המקבל את הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, ואלה מנהלים עבור הזכאי כספים אלה. חלק מהזכאים שהמרכז מנהל את גמלתם מתגוררים בקהילה, אולם מרביתם מתגוררים בדיור מוגן, הוסטלים, בתי חולים פסיכיאטריים, בתי חולים סיעודיים, מעונות יום, מרכזים גריאטריים ופנימיות לילדים.


למידע נוסף על: 

 

שאלות ותשובות - שאלות נפוצות שנשאלו ע"י בני משפחה

  

מימון פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות - מידע על מימון הפעילות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות

 

תפקיד האפוטרופוס הציבורי - מידע מפורט על תפקידו של האפוטרופוס הציבורי  


שקיפות פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות- מידע מפורט על תהליכי  הבקרה על פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות