שאלות ותשובות 2 - בענייני אפוטרופסות

 • שאלה: מה זה "מקבל גמלה" ?

תשובה: מקבל גמלה הוא אדם/תאגיד אל חשבון הבנק שלו מעביר המוסד לביטוח לאומי את כספי הגמלה/קצבה של אדם אשר קיים חשש כי הוא אינו מסוגל לנהל את כספי הגמלה באופן עצמאי ולטובתו.

האדם/תאגיד מקבל הגמלה משמש אך ורק כאמצעי להעברת הגמלה לאדם ולניצולה הנכון על ידי האדם אך הוא אינו מתפקד כאפוטרופס על על אותו אדם.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות מתמנה לתפקיד מקבל גמלה על אנשים כאמור. 

 

 • שאלה: האם מינוי אפוטרופוס הוא זמני או לצמיתות?

תשובה: בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס באופן קבוע או לתקופה זמנית, קצובה בזמן, או לנושא ספציפי שלאחר ביצועו תסתיים האפוטרופסות.

בכל שלב יכול אדם ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש להחליף אפוטרופוס או להשתחרר ממינוי אפוטרופוס, אם לדעתו קיימות נסיבות התומכות בכך.

 

 • שאלה: האם אפשר להתמנות כאפוטרופוס לנושא מסוים? 

תשובה: כן. צו מינוי האפוטרופסות יכול להיות לנושא ספציפי מסוים, למשל להתערבות רפואית, או לניהול נכס מסוים וכדומה.
 

 • שאלה: האם אפשר לכפות על אדם או תאגיד להתמנות אפוטרופוס?

תשובה: ככלל, נדרש לקבל הסכמתו של האפוטרופוס למינויו. עם זאת על המרכז הישראלי לאפוטרופסות קיימת חובת התמנות והוא אינו יכול לסרב למינויו אפוטרופוס על אדם.

במקרים מיוחדים, רשאית ועדת חריגים של המרכז הישראלי לאפוטרופסות, לאשר אי מתן הסכמה למינוי או לחילופין לאשר הגשת בקשה לבית המשפט להשתחרר ממינוי שניתן לה. 

 

 • שאלה: מה תפקידו של תומך החלטה?

תשובה: תומך החלטות הינו מוסד משפטי חדש, שנכנס לתוקף בחודש אפריל 2018 במטרה להוות חלופה "רכה" יותר למוסד האפוטרופסות, במקרים אשר אינם מצדיקים מינוי אפוטרופוס לאדם.

תפקיד "תומך ההחלטות" הנו לסייע לאדם לברר ולהבין מידע לצורך קבלת החלטות מושכלות על ידו, בין היתר באמצעות הבנת החלופות העומדות בפניו. תומך החלטה אינו מוסמך לקבל החלטות במקום האדם אלא מוסמך לסייע לאדם לממש רצונותיו בעצמו.

מוסד "תומך החלטה" אינו מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי (לעומת מוסד האפוטרופסות).
 

 • שאלה: באילו מקרים אפוטרופוס צריך לבקש מבית המשפט אישור לביצוע פעולה?

תשובה: סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מגדיר פעולות מסוימות בהם על האפוטרופוס לקבל מבית המשפט אישור לביצוע פעולות אלה מראש, ובמקרים חריגים בדיעבד. פעולות אלה הנן, בעיקרן, עסקאות במקרקעין; פעולות מסוימות בעיזבון; מתן מתנות, תרומות, הלוואות וביצוע פעולות בסכומים הנקובים בחוק.
 

 • שאלה:  מה זה פרטה ?

תשובה: פרטה היא מסמך שאפוטרופוס נדרש להגיש לאפוטרופוס הכללי בסמוך לאחר מינויו לתפקיד, הכולל פירוט של הנכסים והזכויות של האדם עליו מונה כאפוטרופוס, נכון ליום המינוי. במידה ומידע חדש התגלה לאחר מכן, חובה על האפוטרופוס להגיש עדכון של הפרטה.

 

 • שאלה: מה תפקיד האפוטרופוס הכללי ?

תשובה: האפוטרופוס הכללי הינו הגוף המפקח על אפוטרופוסים בישראל והוא פועל באמצעות מחוזות הפרושים ברחבי הארץ בבאר שבע והדרום, בחיפה והצפון, בנצרת, בירושלים ובתל-אביב והמרכז.

דוחות שעורך האפוטרופוס (פרטה, דוחות שנתיים ודוח סופי) נבחנים ומבוקרים על ידי האפוטרופוס הכללי.

בנוסף משמש האפוטרופוס הכללי שותף וגוף מייעץ בקבלת החלטות לגבי האדם שמונה לו אפוטרופוס. בתוך כך משמש האפוטרופוס הכללי גורם מנחה ומכווין לאפוטרופסים הזקוקים לעזרתו במילוי תפקידם. 

 

 • שאלה: האם אפוטרופוס מקבל החזר הוצאות?

תשובה: כן. אפוטרופוס זכאי לקבל החזר בגין הוצאות סבירות שהוציא במסגרת מילוי תפקידו
 

 • שאלה: האם אפוטרופוס יכול לקבל שכר?

תשובה: כן. אפוטרופוס זכאי להגיש לבית המשפט בקשה לפסיקת שכר טרחתו בגין מילוי תפקידו. לתאגידי אפוטרופסות קיים הסדר שכר טרחה עם האפוטרופוס הכללי אשר אושר על ידי בית המשפט, כך שהם אינם נדרשים להגיש בקשה לפסיקת שכרם בכל מקרה ומקרה.
 

 • שאלה: האם אפוטרופוס אחראי לנזקים כלפי האדם שהוא משמש כאפוטרופוס שלו?

תשובה: כן. אפוטרופוס אחראי לנזק שנגרם לאדם שהוא מונה עליו כאפוטרופוס או לרכושו, אלא אם פעל בתום לב, לטובת אותו אדם או לפי הוראות בית המשפט.
 

 • שאלה: האם בית המשפט יכול לפטר או להחליף אפוטרופוס?

תשובה: בית המשפט רשאי לפטר או להחליף אפוטרופוס אם לא מילא תפקידו כראוי או מטעמים אחרים. כמו כן אדם יכול לבקש להשתחרר ממינוי אפוטרופוס עליו ובמקרים בהם האפוטרופוס עצמו מתרשם כי האדם אינו זקוק עוד למינוי – מגיש האפוטרופוס לבית המשפט בקשה לשחררו מהתפקיד.
 

 • שאלה: האם אפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו?

תשובה: אפוטרופוס רשאי להודיע לבית המשפט על התפטרותו אך היא תיכנס לתוקף רק בכפוף לאישור בית המשפט ומהמועד בו אישר אותה.
 

 • שאלה: מתי מסתיימת האפוטרופסות?

תשובה: קטין – בהגיעו לגיל 18. פסול דין – עם ביטול פסילתו על ידי בית המשפט. בפיטורי או התפטרות האפוטרופוס – במועד שנקבע על ידי בית המשפט. כל אדם – בעת פטירתו של אדם פוקעת סמכות האפוטרופוס על ענייניו, למעט פעולות אחרונות אותן מוסמך האפורטופוס לבצע ב-90 הימים שלאחר הפטירה.
 

 • שאלה: מה עושים ברכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בעת פטירתו?

תשובה: עם פטירתו של אדם – מועבר עזבונו באופן מסודר ליורשיו, בהתאם לצו ירושה/קיום צוואה שניתן בעניינו.

במקרים בהם לא ניתן צו ירושה/קיום צוואה או שאין לאדם יורשים – מועברים כלל נכסי העיזבון לקרן העיזבונות שבאפוטרופוס הכללי להמשך טיפולם.
                                                     
                                                     לעמוד 1

למידע נוסף על:  

סוגי אפוטרופסות - מידע מפורט על סוגי האפוטרופסות.  

מימון פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות - מידע מפורט על מימון הפעילות של המרכז הישראלי לאפוטרופסות  

תפקיד האפוטרופוס הציבורי - מידע מפורט על תפקידו של האפוטרופוס הציבורי  


שקיפות פעולות המרכז הישראלי לאפוטרופסות- מידע מפורט על תהליכי הבקרה על פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות